GDPR

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webové stránky www.kvetomluva.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Květomluva s.r.o.

IČ: 10726926, DIČ: CZ10726926
se sídlem č.p. 406, 763 24 Vlachovice
Adresa pro doručování: č.p. 406, 763 24 Vlachovice
Telefonní číslo: +420 775 345 646
Kontaktní e-mail: radek@kvetomluva.cz

Žádáme o důkladné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností, a to v souvislosti s nákupem na našem e-shopu.

 

I.  Úvodní ustanovení

 1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, podoba;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

II.  Získávání a využívání osobních údajů

 1. Své osobní údaje nám poskytujete zejména prostřednictvím kontaktních formulářů, při vyplnění objednávky, při registraci pro odběr našeho newsletteru a při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, žádáme Vás o informaci.
 2. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies (čl. V. Zásad).
 3. Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 4. Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu (registrace) můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
 5. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
 6. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky, při založení uživatelského účtu či při registraci pro odběr našeho newsletteru zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.
 7. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho předchozího souhlasu (který udělujete po příchodu na webovou stránku). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 8. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.
 9. Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

 

III. Práva zákazníka

 1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši adresu;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 1. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům dle čl. 15 nařízení a zejména k následujícím informacím (účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy). Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů.
 2. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů dle čl. 16 nařízení.
 3. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat (dle čl. 21 nařízení).
 4. Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; jste odvolali souhlas se zpracováním; jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, a to dle čl. 17 nařízení. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
 5. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost svých osobních údajů; je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů; již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků; vznesete námitku proti zpracování (čl. 18 nařízení). Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
 6. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů (čl. 20 nařízení).
 7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

IV. Správa a zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení je naše společnost označená v úvodu. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje dále zpracovává:

 • Google LLC
 • PPL CZ s.r.o.
 • at New Media Solutions GmbH
 • fab4minds Informationstechnik GmbH
 • cz, a.s.
 • EWORX NETWORK & INTERNET GMBH
 • Pinterest, Inc. Společnost Pinterest Inc.
 1. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V. Soubory cookies

 1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní (tzv. technické cookies). 
 2. V souvislosti s používáním našeho webového rozhraní je využíváno souborů cookies a tyto se v souladu s nařízením ukládají na vašem zařízení. Tyto soubory umožňují webovému rozhraní zaznamenat informace o tom, jak naše webové rozhraní používáte a o vaší aktivitě, informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah nákupního košíku. Soubory cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem. 
 3. K používání souborů cookies je vyžadován váš předchozí souhlas na základě principu opt-in. Při příchodu na webové rozhraní udělíte souhlas s používáním souborů cookies. Upozorňujeme na to, že při omezení nebo odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 4. Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
 • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
 • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
VI. Závěrečná ustanovení
 1. S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 
 3. Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.